Ελληνικά
English

HANDBOOK ON STANDARD OPERATING PROCEDURES FOR GUARDIANS

Handbook on Standard Operating Procedures for Guardians. Εγχειρίδιο για την προτυποποίηση των διαδικασιών δράσης των επιτρόπων ασυνόδευτων ανηλίκων στο πλαίσιο του προγράμματος "Alliance for children on the Move: Standard Operating Procedures for Guardians". Στα αγγλικά.