Ελληνικά
English

ΙΥΠ - UNICEF: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Θέσεις Εργασίας

30/04/2021 | Posted by mhswadmin

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

στο πλαίσιο των Προγραμμάτων

«PD Ref. No. : GRC/PD/2021/007 με τίτλο: «Programmatic Review of Services available and accessible to Children in the shelters of the Network of the General Secretariat for Demographic and Family Policy and Gender Equality»

&

PD Ref. No.: GRC/PD/2021/009 με τίτλο : «Child Guarantee: transforming institutional care and enhancing alternative and community-based care for children in Greece»

 

Η ιδρυματοποίηση των παιδιών σε πλαίσια κλειστής φιλοξενίας είναι γνωστό ότι επιφέρει σοβαρές δευτερογενείς βλάβες στα παιδιά που οδηγούμενα σε αυτά τα πλαίσια έχουν ήδη συνήθως  προηγούμενο  ιστορικό  θυματοποίησης.  Στην  χώρα  μας  το  σύστημα  παιδικής προστασίας παραμένει ακόμα εν πολλοίς βασισμένο στην ιδρυματική φιλοξενία των παιδιών ενώ  οι  εναλλακτικές  μορφές  τοποθέτησης  και  φροντίδας  παιδιών  παρότι  νομοθετημένες αποτελούν  ένα  ελάχιστο  μέρος  των  τοποθετήσεων  όλη  την  προηγούμενη  τριακονταετία. Επίσης,  η  Ελλάδα  έχει  ένα  από  τα  χαμηλότερα  στην  Ευρώπη  ποσοστά  οικογενειακής επανένωσης μετά από εντατική παρέμβαση σε οικογένειες στις οποίες κρίθηκε πως είναι προς όφελος των παιδιών η απομάκρυνσή τους με αποτέλεσμα οι απομακρύνσεις αντί για προσωρινό μέτρο να μετατρέπονται σε μόνιμες στην πλειονότητά τους.

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού υλοποιώντας σχετικές δράσεις που σχεδιάστηκαν από το Εθνικό  Γραφείο  της UNICEF στην  Ελλάδα  αναλαμβάνει  την  υλοποίηση  των  εν  λόγω προγραμμάτων παρέμβασης που αποσκοπούν στην πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή πρόληψη της ιδρυματοποίησης. Οι δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν συμπεριλαμβάνουν:

Την παρέμβαση σε 4 τουλάχιστον ιδρύματα στην Περιφέρεια Αττικής με στόχο την ανάπτυξη  εξατομικευμένων  σχεδίων  δράσης  για  τα  παιδιά  που  φιλοξενούνται,  την υποστήριξη της μετάβασής τους σε εναλλακτικά οικογενειακά πλαίσια φροντίδας, την εκπαίδευση του προσωπικού στον αναπροσανατολισμό της λειτουργίας του σε ένα νέο μοντέλο εργασίας εναλλακτικής φροντίδας και  την ανάπτυξη σχεδίων  αναμόρφωσης συνολικά των όρων λειτουργίας των εν λόγω ιδρυμάτων.

Την ανάπτυξη  πρότυπης  μεθοδολογίας  πρώιμου  εντοπισμού  και  παρέμβασης  σε οικογένειες με παιδιά που εμφανίζουν δυσλειτουργίες που ενδέχεται να εξελιχθούν σε επικινδυνότητα από  τις  κοινοτικές  κοινωνικές  υπηρεσίες,  την  ανάπτυξη  πρότυπης μεθοδολογίας  εκτίμησης  από τις  κοινοτικές  κοινωνικές  υπηρεσίες  της  ενδεχόμενης επικινδυνότητας για παιδιά σε οικογένειες με δυσλειτουργίες, την ανάπτυξη πρότυπης μεθοδολογίας  εντατικής  παρέμβασης  από  τις  κοινοτικές  κοινωνικές  υπηρεσίες  σε οικογένειες με δυσλειτουργίες των οποίων τα παιδιά έχουν απομακρυνθεί με στόχο την ασφαλή  επάνοδο  των  παιδιών  στις  φυσικές  τους  οικογένειες,  την  εκπαίδευση  του προσωπικού  των  κοινοτικών  κοινωνικών  υπηρεσιών  στα  παραπάνω  και  την  παροχή εξωτερικής εποπτείας και την πιλοτική εφαρμογή τους.

Τη χαρτογράφηση των διάφορων υπηρεσιών του συστήματος παιδικής προστασίας στην Ελλάδα  συμπεριλαμβανόμενου  του  νομικού  πλαισίου  και  της  οργανωτικής λειτουργικότητας της διασύνδεσης ανάμεσα στις διάφορες υπηρεσίες και την ανάπτυξη κατευθυντήριων προτάσεων θεσμικής αναμόρφωσής του με στόχο την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε παιδιά και οικογένειες.

Την αποτύπωση του πλαισίου διαμονής και φροντίδας για τα παιδιά που διαμένουν μαζί με τις μητέρες τους σε πλαίσια κλειστής φιλοξενίας του δικτύου ξενώνων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Οικογενειακής Πολιτικής. Σύμφωνα με τα παραπάνω το Ι.Υ.Π. προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο  θα  συναφθεί κατά  περίπτωση  είτε με  σύμβαση  εργασίας μερικής  απασχόλησης ορισμένου  χρόνου  (ΙΔΟΧ) είτε  με  Σύμβαση Έργου και  προσκαλεί  φυσικά  πρόσωπα  να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Στο πλαίσιο αυτό προκηρύσσει:

Α) Τρεις (3)  θέσεις Ερευνητών  κατόχων  τίτλων  ΠΕ  Ψυχολογίας,  ΠΕ  Κοινωνικών  ή Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή άλλων συναφών επαγγελμάτων

Β) Πέντε  (5)  θέσεις ΠΕ  ή  ΤΕ  Κοινωνικής  Εργασίας  ή  άλλων  συναφών  επαγγελμάτων ψυχοκοινωνικής μέριμνας για την υλοποίηση των δράσεων επιτόπιας παρέμβασης σε οικογένειες σε κρίση στην Περιφέρεια Αττικής.

Γ) Πέντε  (5)  θέσεις ΠΕ  ή  ΤΕ  Κοινωνικής  Εργασίας  ή  άλλων  συναφών  επαγγελμάτων ψυχοκοινωνικής μέριμνας με πολυετή εμπειρία (άνω της δεκαετίας) στο πεδίο για την υλοποίηση των δράσεων εποπτείας κοινοτικών Κοινωνικών Υπηρεσιών στην Περιφέρεια Αττικής σχετικά με ζητήματα  παρέμβασης  σε  οικογένειες  σε  κρίση.

Δ) Μιας (1) θέσης Υπεύθυνου Συνηγορίας και Διάχυσης Αποτελεσμάτων κατόχου τίτλων ΠΕ Ψυχολογίας, ΠΕ Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή άλλων  συναφών  επαγγελμάτων  με  αποδεδειγμένη  εμπειρία  στο  πεδίο  της  συνηγορίας  των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και της αποϊδρυματοποίησης.

Ε) Μιας (1) θέσης Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Επαγγελματιών κατόχου τίτλων ΠΕ Ψυχολογίας, ΠΕ Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή άλλων συναφών επαγγελμάτων με αποδεδειγμένη εμπειρία στο πεδίο της συνηγορίας των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και της αποϊδρυματοποίησης.

ΣΤ) Έξι  (6) ερευνητών  πεδίου  κατόχων  τίτλων  ΠΕ  Ψυχολογίας,  ΠΕ  Κοινωνικών  ή Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή άλλων συναφών επαγγελμάτων για σύναψη Σύμβασης Έργου για την ανάπτυξη Εξατομικευμένων Σχεδίων Δράσης σε παιδιά που διαβιούν σε ιδρύματα κλειστής φιλοξενίας στην Περιφέρεια Αττικής.

Ζ) Δυο (2)  θέσεων Υπεύθυνων α) Επικοινωνίας  και  Αναφοράς β) Αξιολόγησης  και Παρακολούθησης του Προγράμματος σε συνεργασία και με το Εθνικό Γραφείο της UNICEF κατόχου  τίτλου  ΠΕ  ή  ΤΕ  Κοινωνικών  ή  Ανθρωπιστικών  Επιστημών ή  άλλων  συναφών επαγγελμάτων για σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας 8 μηνών ή κατ’ αντιστοιχία με Σύμβαση Έργου με δυνατότητα επέκτασης μέχρι την ολοκλήρωση των δράσεων των εν λόγω προγραμμάτων.

Όλες τις λεπτομέρειες για το έργο, τις θέσεις και την πλήρη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα βρείτε στο pdf της Προκήρυξης, παρακάτω.

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ.