Ελληνικά
English
Image: 

Το παρόν Πρόγραμμα διάρκειας 24 μηνών στοχεύει στη διερεύνηση πρακτικών και μεθοδολογιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται από τους συνεργαζόμενους φορείς, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη των ικανοτήτων των φροντιστών παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο, μέ