Ελληνικά
English

Φροντιστές παιδιών σε κίνδυνο - Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ικανοτήτων

Ημερομηνία Έναρξης:

Τρί, 01/10/2013

Ημερομηνία Λήξης:

Πέμ, 01/10/2015

Το παρόν Πρόγραμμα διάρκειας 24 μηνών στοχεύει στη διερεύνηση πρακτικών και μεθοδολογιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται από τους συνεργαζόμενους φορείς, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη των ικανοτήτων των φροντιστών παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο, μέσω ανεπίσημων εκπαιδευτικών μεθοδολογιών. Στο πλαίσιο της εφαρμογής αυτής, ως εκπαιδευόμενοι θεωρούνται οι φροντιστές παιδιών που κινδυνεύουν και ως εκπαιδευτές οι επαγγελματίες που τους παρέχουν εκπαίδευση.

Λαμβάνοντας αυτά υπόψιν, το παρόν πρόγραμμα επιδιώκει να επιτύχει τους παρακάτω επιμέρους στόχους:

- Να ενισχύσει την ισχύ των οργανισμών προκειμένου να βελτιώσουν με τη σειρά τους τις πρακτικές που ακολουθούν για την ανάπτυξη ικανοτήτων των φροντιστών
- Να βελτιώσει τη δυναμική των ανεπίσημων εκπαιδευτικών μεθοδολογιών που ακολουθούνται με στόχο την ανάπτυξη των ικανοτήτων των φροντιστών παιδιών σε κίνδυνο
- Να εντοπίσει καλές πρακτικές της εκπαίδευσης με φροντιστές, μέσω ανεπίσημων μορφών εκπαίδευσης

Μέσω του εν λόγω προγράμματος και με τη συμβολή πέντε διαφορετικών χωρών, θα καταρτιστεί μία αξιολόγηση διαφορετικών καλών πρακτικών που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση φροντιστών, θα συζητηθούν οι επιδράσεις αυτών των πρακτικών στην ανάπτυξη των καθορισμένων ομάδων-στόχων και τη βελτίωση των εκπαιδευτικών στρατηγικών της εργασίας με τους φροντιστές.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα δημιουργηθεί ένας Οδηγός Καλών Πρακτικών ο οποίος θα αφορά στην παροχή ανεπίσημης εκπαίδευσης και στην ανάπτυξη ικανοτήτων εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων.