Ελληνικά
English
Image: 

CAN-MDS II - from planning to practice (REC-RDAP-GBV-AG-2017-810508)

Image: 

PROtection and support of abused CHILDren through multidisciplinary intervention («Προστασία και υποστήριξη κακοποιημένων παιδιών μέσα από διεπιστημονική/διακλαδική παρέμβαση»)

Image: 

Alliance for Children on the Move: Standard Operating Procedures for Guardians – Συμμαχία για τα παιδιά σε κίνηση: πρότυπες διαδικασίες και κατευθύνσεις για επιτρόπους

Image: 

Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2018 και έχει διάρκεια 18 μήνες. Αποτελεί συνέχεια προηγούμενης δράσης στο πλαίσιο του Erasmus+.

Image: 

Λαμβάνοντας υπόψη τις βαρύτατες συνέπειες που μπορεί να έχει η σεξουαλική κακοποίηση στην υγεία και ψυχοσυναισθηματική κατάσταση των παιδιών, την αξία της πρόληψης και το ρόλο του σχολείου στην προαγωγή της υγείας των παιδιών, κρίνεται σημαντικό ν

Image: 

Το SASCA [Support to Adult Survivors of Child Abuse in institutional settings - Υποστήριξη ενηλίκων θυμάτων κακοποίησης σε πλαίσια φιλοξενίας στην παιδική τους ηλικία] είναι ένα διετές πρόγραμμα που υλοποιείται από μια ευρωπαϊκή συνεργασία ΜΚΟ, πα