Ελληνικά
English

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ RESAURSE

Ημερομηνία Έναρξης:

Πέμ, 24/01/2019

Ημερομηνία Λήξης:

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος «Reviewing social auditing practices to combat exploitative brokering in Southern Europe – RESAURSE»  που χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Directorate-General Home Affairs) (κωδικός προγράμματος: ΗΟΜΕ/2012/ISEC/AG/THB/4000003932) και στη βάση των αναγκών του παραπάνω προγράμματος, το ΙΥΠ, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας προκηρύσσει την ακόλουθη θέση εξωτερικού συνεργάτη:

1. Μία θέση Επαγγελματία Ψυχικής Υγείας που θα απασχοληθεί με σύμβαση έργου διάρκειας επτά μηνών για να διεξάγει συνεντεύξεις με κοινωνικά ευάλωτους πληθυσμούς ανηλίκων, να επεξεργαστεί τα σχετικά δεδομένα, να συνάψει και να διατηρήσει την επικοινωνία με φορείς-εταίρους, και άλλες συναφείς δραστηριότητες στήριξης του ερευνητικού προγράμματος.

Ο/η Επαγγελματίας που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση έργου. Η διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί θα είναι επτά μήνες.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ

Υποβολή αίτησης:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται σαφώς τουλάχιστον οι τίτλοι σπουδών και η βεβαιωμένη εργασιακή εμπειρία, γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικών) και H/Y (τα σχετικά δικαιολογητικά θα ζητηθούν στην πορεία αξιολόγησης) έως 15 ημέρες μετά την ανάρτηση της παρούσης από 05/02/2014 ημέρα Τετάρτη έως 21/02/2014 ημέρα Παρασκευή είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση [email protected] ή ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
Νοσοκομείο Παίδων «Αγία  Σοφία»
Κτίριο Δοξιάδη (1ος όροφος)
Τ.Κ. 11527
Υπόψη: κου Γ Νικολαϊδη, Δ/ντή Δ/νσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 210-7715791 (09:30-17:30, Δευτέρα έως Παρασκευή)

(Η περίοδος αιτήσεων έχει λήξει)