Ελληνικά
English

Περίληψη Διακήρυξης Αριθμός 2250/2014

Ημερομηνία Έναρξης:

Πέμ, 24/01/2019

Ημερομηνία Λήξης:

 Η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού (ΙΥΠ) προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισµό για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του Υποέργου 2 (ΥΕ2) “Κατασκευή, Ανάρτηση και Τεχνική Υποστήριξη e-ΕΣΑ ΚαΠα-Π” της Πράξης “Ολοκληρωµένη Προσέγγιση για τη ∆ιερεύνηση, ∆ιάγνωση και ∆ιαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης και Παραµέλησης Παιδιών” [κωδικός MIS 372071].

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το τεύχος της διακήρυξης (PDF Files)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το τεύχος της διακήρυξης (WORD Files)

Διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 2 "Κατασκευή, Ανάρτηση και Τεχνική Υποστήριξη e-ΕΣΑ ΚαΠα-Π". 

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 2 Κατασκευή, Ανάρτηση και Τεχνική Υποστήριξη του e-ΕΣΑ ΚαΠα-Π

Περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 2  Κατασκευή, Ανάρτηση και Τεχνική Υποστήριξη του e-ΕΣΑ ΚαΠα-Π