Ελληνικά
English

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - έληξε

Ημερομηνία Έναρξης:

Πέμ, 24/01/2019

Ημερομηνία Λήξης:

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας, στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης "Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών" [Κωδικός MIS 372071] στις 13 περιφέρειες της Ελλάδας με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

Για τις  ανάγκες του Υποέργου 1 της παραπάνω Πράξης, το ΙΥΠ, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις (σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου):

1. Μία θέση Βοηθού Συντονισμού μερικής απασχόλησης (σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 6ωρη ημερησίως διάρκειας 8 μηνών και με δικαίωμα ανανέωσης έως το τέλος του προγράμματος), στα πλαίσια της Ενέργειας 3 & της Ενέργειας 2, ο/η οποίος/α θα απασχοληθεί με το συντονισμό δραστηριοτήτων παρακολούθησης της πράξης

2. Μία θέση Βοηθού Συντονισμού πλήρους απασχόλησης (σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 8ωρη ημερησίως διάρκειας 7 μηνών και με δικαίωμα ανανέωσης έως το τέλος του προγράμματος), στα πλαίσια της Ενέργειας 5, ο/η οποίος/α θα απασχοληθεί με το συντονισμό δραστηριοτήτων παρακολούθησης της πράξης

Τα άτομα που θα επιλεγούν θα υπογράψουν συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η αμοιβή, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών και φορολογικών κρατήσεων, θα εξαρτηθεί από το είδος της εργασίας που θα ανατεθεί, το χρόνο και τον τύπο απασχόλησης, καθώς και από την προϋπηρεσία σύμφωνα με το ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο» 

Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη

Διαδικασία υποβολής αίτησης:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ,
  2. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ στο οποίο να αναφέρονται σαφώς τουλάχιστον οι τίτλοι σπουδών και η βεβαιωμένη εργασιακή εμπειρία, γνώσης ξένης γλώσσας (Αγγλικών), τα σχετικά δικαιολογητικά μπορεί να ζητηθούν σε οποιαδήποτε φάση της αξιολόγησης

έως 15 ημέρες μετά την ανάρτηση της παρούσης από 16/04/2014 ημέρα Τετάρτη έως 30/04/2014 ημέρα Τετάρτη είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση [email protected] ή ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Νοσοκομείο Παίδων «Αγία  Σοφία»

Κτίριο Δοξιάδη (1ος όροφος)

Τ.Κ. 11527

Υπόψη: κου Γ Νικολαΐδη, Δ/ντή Δ/νσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας

Η φόρμα της αίτησης διατίθεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση www.ich-mhsw.gr

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 210-7715791 (09:30-17:30, Δευτέρα έως Παρασκευή)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση