Ελληνικά
English

Διευθυντής ΔΨΥΚΠ: Γιώργος Νικολαΐδης, Ψυχίατρος

Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π.), Ερευνητικό Κέντρο για το Παιδί και την Οικογένεια, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και επιχορηγείται από το Υπουργείο Υγείας.