Ελληνικά
English
Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π.), Ερευνητικό Κέντρο για το Παιδί και την Οικογένεια, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και επιχορηγείται από το Υπουργείο Υγείας.