Ανοιχτές Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

ΝΕΑ
ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ...
 
                                  περισσότερα
 
Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας

Newsletters

Read about the informal national network for the prevention of child abuse and neglect of children ... (in Greek)...

read more

Programmes

Learn about all of the programmes of the Department of Mental Health and Social Welfare and download all of the respective forms…

read more

Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π., Ερευνητικό Κέντρο για το παιδί και την οικογένεια, είναι Ν.Π.Ι.Δ, και επιχορηγείται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Από το 1977, η Διεύθυνση Οικογενειακών Σχέσεων του Ι.Υ.Π. εφαρμόζει προγράμματα έρευνας, έρευνας - δράσης, εκπαίδευσης επαγγελματιών και παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών με σκοπό τη μελέτη της ενδο-οικογενειακής βίας (ενεργητικής και παθητικής) απέναντι στα παιδιά καθώς και την πρόληψη της θυματοποίησής του. Λόγω της εξειδίκευσής της, η Διεύθυνση από το 1988 λειτουργεί και ως Κέντρο Μελέτης και Πρόληψης της Κακοποίησης / Παραμέλησης (Κέντρο ΚαΠα) σύμφωνα με την υπ' αριθμ 2350/14-11-88 Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι πολιτικών / προτεραιότητες που αφορά στα παιδιά τα οποία υφίστανται βίαιες συμπεριφορές στο οικογενειακό τους περιβάλλον, έχουν οδηγήσει τη συγκεκριμένη Διεύθυνση στη διενέργεια ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών, με έμφαση στην πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή πρόληψη.

Child Protection Policy of Institute of Child Health-Department of Mental Health and Social Welfare

The Department

The Institute of Child Health (I.C.H, Research Centre for children and families, is a semi-public agency and is funded by the Minstry of Health and Social Solidarity. Since 1977, the Department of Family Relations of the I.C.H. has carried out research programmes, research – action, training for professionals and provides specialized services focusing on the study of domestic violence (active and passive) against children as well as the prevention of victimization. Since 1988, because of its specialization, the Department has been operating as a Centre for the Prevention of Child Abuse and Neglect (CAN Centre) under the No 2350/14-11-88 Decision of the Deputy Minister of Health and Welfare. More specifically, the objectives of the policies / priorities relating to children who suffer from violent behaviour in their family environment have led this particular Department to conduct quantitative and qualitative research, focusing on primary, secondary and tertiary prevention.

Child protection policy of Institute of Child Health-Department of Mental Health and Social Welfare

 

Δημοσιεύσεις

Βιβλίο: Μελέτη δημιουργίας επιδημιολογικών εργαλείων διαρκούς επιτήρησης της επίπτωσης κρουσμάτων κακοποίησης-παραμέλησης παιδιών.

περισσότερα

Contact us

Η The Department of Child Health & Social Welfare is at 7 Fokidos Street, PC 115 26 - Athens
tel.: 210/7715791, fax: 210/7793648
e-mail: ich_dos@otenet.gr
Working Hours: 09:00 - 17:00