Ελληνικά
English

ASOP4G - Συμμαχία για τα παιδιά σε κίνηση: πρότυπες διαδικασίες και κατευθύνσεις για επιτρόπους

Start Date:

Mon, 08/01/2018

End Date:

Fri, 28/02/2020

Alliance for Children on the Move: Standard Operating Procedures for Guardians – Συμμαχία για τα παιδιά σε κίνηση: πρότυπες διαδικασίες και κατευθύνσεις για επιτρόπους
Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Κύπρος), το Πανεπιστήμιο Kazimieras Simonavičius (Λιθουανία) και η οργάνωση Defence for Children International-Italia (Ιταλία) συμμετέχουν στο έργο με τίτλο “Alliance for children on the Move: Standard Operating Procedures for Guardians” - ASOP4G [REC-CHILD-AG-2016/764244-ASOP4G] (Συμμαχία για τα παιδιά σε κίνηση: πρότυπες διαδικασίες και κατευθύνσεις για επιτρόπους), με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (2014-2020). Το έργο αυτό ξεκίνησε στις 08/01/2018 και αναμένεται να τελειώσει στις 07/01/2020.
Το πρόγραμμα ASOP4G έχει τους εξής στόχους: να δημιουργήσει και να θέσει ενιαία πρότυπα λειτουργίας όσον αφορά την επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων· να ενισχύσει τις ικανότητες των επιτρόπων σε σχέση με τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους, προκειμένου να προστατέψουν όσο το δυνατόν καλύτερα τα δικαιώματα των ασυνόδευτων ανηλίκων· να προωθήσει τη διατομεακή συνεργασία και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των επαγγελματιών συμβάλλοντας έτσι σε ένα πιο ολοκληρωμένο σύστημα παιδικής προστασίας· και, τέλος, να διαφυλάξει την προστασία των παιδιών σε περιπτώσεις διασυνοριακής μετακίνησής τους.
Το πρόγραμμα απαρτίζεται κυρίως από τις ακόλουθες δράσεις, οι οποίες εντάσσονται σε τέσσερα βασικά πακέτα εργασίας:
- Δικτύωση φορέων και επαγγελματιών
- Εκτίμηση αναγκών παιδιών και επιτρόπων
- Σχεδιασμός εγχειριδίου για την προτυποποίηση των διαδικασιών δράσης των επιτρόπων
- Δημιουργία ευρετηρίου εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας σχετικής με ζητήματα ασύλου, μετανάστευσης και παιδικής προστασίας
- Δημιουργία πρωτοκόλλου διακρατικής συνεργασίας επιτρόπων για περιπτώσεις διασυνοριακής μετακίνησης ή αγνοούμενων παιδιών
- Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος με στόχο την επιμόρφωση των επιτρόπων
- Σύνταξη εγχειριδίου εκπαιδευτών και επιμόρφωση εκπαιδευτών
- Διαδικασία πιστοποίησης επιτρόπων
- Εργαστήρι για επαγγελματίες στο χώρο του ασύλου, της μετανάστευσης, της κοινωνικής πρόνοιας, της εκπαίδευσης και της υγείας που έρχονται σε επαφή με ασυνόδευτους ανηλίκους
- 8μηνη πιλοτική εφαρμογή της προτυποποίησης διαδικασιών δράσης και εκπαίδευση επιτρόπων
- Δημιουργία ενημερωτικών φυλλαδίων, με θέμα το ρόλο του επιτρόπου και τα δικαιώματα των παιδιών, για παιδιά και επαγγελματίες οι οποίοι έρχονται σε επαφή με ασυνόδευτους ανηλίκους
- Σχεδιασμός ιστότοπου  και αξιοποίηση άλλων μέσων διάδοσης των δράσεων και των αποτελεσμάτων του προγράμματος
- Αξιολόγηση των δράσεων του προγράμματος
Αξίζει να σημειωθεί πως στο πλαίσιο του προγράμματος ASOP4G θα συμμετάσχουν και παιδιά εκφράζοντας τις ανάγκες τους και συμβάλλοντας στο σχεδιασμό του υλικού που απευθύνεται στους επιτρόπους.
Συνολικά αναμένεται να εκπαιδευτούν περίπου 190 επίτροποι ή εκπρόσωποι των παιδιών και κατά συνέπεια να ωφεληθούν εμμέσως τουλάχιστον 190 παιδιά. Επιπλέον, 140 επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με ασυνόδευτους ανηλίκους θα συμμετάσχουν σε επιμορφώσεις και τουλάχιστον 30 άτομα θα επιμορφωθούν ως εκπαιδευτές επιτρόπων. Τέλος με τη σύμπραξη των σχολών Κοινωνικής Εργασίας περίπου 200 φοιτητές Κοινωνικής Εργασίας θα εκπαιδευτούν σε θέματα σχετικά με το ρόλο του επιτρόπου αλλά και ευρύτερα ζητήματα παιδικής προστασίας και μετανάστευσης.
Εν κατακλείδι, στο πλαίσιο του έργου ASOP4G αναμένεται να ενισχυθούν οι γνώσεις και δεξιότητες των επιτρόπων ασυνόδευτων ανηλίκων και παράλληλα, με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων, να εδραιωθεί ένα πιο ολοκληρωμένο σύστημα παιδικής προστασίας που θα διασφαλίζει το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών, και πιο συγκεκριμένα των παιδιών προσφύγων και μεταναστών.