Ανακοινώσεις

 

«Alliance for Children on the Move:

Standard Operating Procedures for Guardians» 

Πρόγραμμα ASOP4G

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Κύπρος), το Πανεπιστήμιο Kazimieras Simonavičius (Λιθουανία) και η οργάνωση Defence for Children International-Italia (Ιταλία) συμμετέχουν στο έργο με τίτλο “Alliance for children on the Move: Standard Operating Procedures for Guardians” - ASOP4G [REC-CHILD-AG-2016/764244-ASOP4G], με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (2014-2020). Το έργο αυτό ξεκίνησε στις 08/01/2018 και αναμένεται να τελειώσει στις 07/01/2020.
Το πρόγραμμα ASOP4G έχει τους εξής στόχους: να δημιουργήσει και να θέσει ενιαία πρότυπα λειτουργίας όσον αφορά την επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων· να ενισχύσει τις ικανότητες των επιτρόπων σε σχέση με τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους, προκειμένου να προστατέψουν όσο το δυνατόν καλύτερα τα δικαιώματα των ασυνόδευτων ανηλίκων· να προωθήσει τη διατομεακή συνεργασία και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των επαγγελματιών συμβάλλοντας έτσι σε ένα πιο ολοκληρωμένο σύστημα παιδικής προστασίας· και, τέλος, να διαφυλάξει την προστασία των παιδιών σε περιπτώσεις διασυνοριακής μετακίνησής τους.
Μεταξύ των δράσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος είναι η συμμετοχή των παιδιών στο σχεδιασμό του υλικού που απευθύνεται στους επιτρόπους, η δημιουργία οδηγιών «βήμα προς βήμα» και χρήσιμων εργαλείων για την εκτέλεση των καθηκόντων των επιτρόπων, οι εκπαιδεύσεις ατόμων που αναλαμβάνουν πράξεις επιτροπείας και η ευρύτερη δικτύωση όλων των επαγγελματιών που εργάζονται με ασυνόδευτους ανήλικους. 
 
 
Μπορείτε να βρέιτε περίληψη του προγράμματος εδώ (στα ελληνικά) και εδώ (στα αγγλικά)
 

 

Greek