26/09/2018 - ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ LUMOS Αριθμ.Πρωτ.702

Wed, 09/26/2018 - 18:45 -- institouto
Undefined

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος "Μελέτη για την φροντίδα ευάλωτων παιδιών στην Ελλάδα, πρόγραμμα αποϊδρυματοποίησης Lumos" που χρηματοδοτείται από τον Βρετανικό οργανισμό LUMOS Foundation, και στη βάση των αναγκών του εν λόγω προγράμματος

Ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ως ακολούθως:
Μία θέση Βοηθού Φροντιστή, με αντικείμενο την συμμετοχή στην υλοποίηση του έργου της ομάδας επιτόπιας παρέμβασης στην Μονάδα των Λεχαινών του Κ.Κ.Π. Δυτικής Ελλάδας 
Το άτομο που θα επιλεγεί για την ανωτέρω θέση θα εργαστεί με σχέση μερικής απασχόλησης – 3 ημέρες την εβδομάδα 8 ώρες την ημέρα – στο παράρτημα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων» Λεχαινών (πρώην ΚΕ.ΠΕ.Π. Λεχαινών) στον νομό Ηλείας στα πλαίσια του προγράμματος LUMOS που υλοποιεί η Δ/νση ΨΥΚΠ του ΙΥΠ
 
 
Διαδικασία υποβολής αίτησης:
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν:
1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, που θα βρουν στο τέλος της ανάρτησης.
2. ΚΑΡΤΕΛΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (3 φύλλα Excel), που θα βρουν στο τέλος της ανάρτησης.
3. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ στο οποίο να αναφέρονται σαφώς τουλάχιστον οι τίτλοι σπουδών, η βεβαιωμένη εργασιακή εμπειρία και η γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικών). Τα σχετικά δικαιολογητικά μπορεί να ζητηθούν σε οποιαδήποτε φάση της αξιολόγησης
 
έως 15 ημέρες μετά την ανάρτηση της παρούσης από 26/09/2018 ημέρα Τετάρτη έως και 10/10/2018 ημέρα Τετάρτη ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] ή ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:
Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Κτίριο Δοξιάδη (1ος όροφος) Τ.Κ. 11527
Υπόψη: κου Γ. Νικολαΐδη, Διευθυντή Δ/νσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας
 
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδίκτυο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας ιστοσελίδας της εν λόγω Δ/νσης του Φορέα Υλοποίησης (www.ich-mhsw.gr) και στη Διαύγεια. Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 210-7715791 (10:00-16:00), Δευτέρα έως Παρασκευή.