logo ich
Νοέμβριος 2019 - Ιούνιος 2021

CAN-MDS II: Από το Σχεδιασμό στην Εφαρμογή

Το CAN-MDS (Συντονισμένη απόκριση στην κακοποίηση-παραμέληση των παιδιών μέσω ενός ελάχιστου συνόλου δεδομένων) είναι το προϊόν μιας πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη ενός συστήματος επιδημιολογικής επιτήρησης και διαχείρισης περιπτώσεων κακοποίησης-παραμέλησης παιδιών, το οποίο προτείνει τη υιοθέτηση κοινής μεθοδολογίας και διαδικασιών συλλογής και διαχείρισης δεδομένων μεταξύ τομέων, υπηρεσιών και επαγγελματιών σε κάθε χώρα, αλλά και συγκεντρωτικών δεδομένων μεταξύ χωρών (Coordinated Response to Child Abuse & Neglect via Minimum Data Set-JUST/2012/DAP/AG/3250). Στόχος του συστήματος είναι α. να παρέχει πληροφορία για δράση που συνδέεται με πρωτοβουλίες για τη Δημόσια Υγεία ολοκληρωμένη, να παρέχει, δηλαδή, αξιόπιστη και συγκρίσιμη -σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο- πληροφορία που συλλέγεται βάσει της απόκρισης των υπηρεσιών σε μεμονωμένες περιπτώσεις παιδιών (φερόμενων ως) θυμάτων ΚαΠα, τα οποία, λόγω της ΚαΠα ή για άλλο λόγο, χρησιμοποιούν ή έχουν χρησιμοποιήσει κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας ή/και ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης, δικαστικές υπηρεσίες ή/και υπηρεσίες δημόσιας τάξης και β. να παρέχει πληροφορία για χρήση που συνδέεται με την παρακολούθηση της πορείας μεμονωμένων περιπτώσεων ΚαΠα-Π, να λειτουργήσει, δηλαδή, για τους/τις επαγγελματίες χρήστες/-ριες του CAN-MDS ως ένα έτοιμο-προς-χρήση- εργαλείο που θα παρέχει χρηστική πληροφορία για την αξιολόγηση, τη διερεύνηση και την παρακολούθηση της πορείας των παιδιών θυμάτων ΚαΠα ή/και των παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο (επανα-)θυματοποίησης, λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία και εφαρμόζοντας τον απαιτούμενο κώδικα δεοντολογίας κατά τη συλλογή και τη διαχείριση των σχετικών δεδομένων. Τα κύρια χαρακτηριστικά του Συστήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης CAN-MDS αναλύονται στο CAN-MDS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ.

Το πρόγραμμα «CAN-MDS II: Aπό το σχεδιασμό στην εφαρμογή» στοχεύει να δοκιμάσει πιλοτικά το σύστημα CAN-MDS σε έξι χώρες της ΕΕ, σε πραγματικές συνθήκες, σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο προκειμένου να αξιολογήσει κατά πόσο το σύστημα μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση της αναφοράς περιπτώσεων ΚαΠα-π από την πλευρά των επαγγελματιών· να λειτουργήσει ως κανάλι επικοινωνίας μεταξύ υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στον ίδιο ή σε διαφορετικούς τομείς, διευκολύνοντας το έργο των επαγγελματιών της πρώτης γραμμής σε επίπεδο περίπτωσης· να παρέχει ολοκληρωμένες, αξιόπιστες και συγκρίσιμες πληροφορίες βάσει περιπτώσεων για παιδιά που έχουν απευθυνθεί σε υπηρεσίες προστασίας του παιδιού ή έχουν έρθει σε επαφή με συναφή ενδιαφερόμενα μέρη (από τους χώρους της εκπαίδευσης, της υγείας, της ψυχικής υγείας, της πρόνοιας, της δημόσιας τάξης και της δικαιοσύνης ή σχετικών ΜΚΟ). Τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής αναμένεται να στηρίξουν την εφαρμογή πολιτικής υιοθέτησης ενιαίας διατομεακής και διεπιστημονικής επιτήρησης της ΚαΠα-π σε μόνιμη βάση στις χώρες της ΕΕ. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει:

 • να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων πόρων, εκπαιδευτικού υλικού και εργαλείων για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των επαγγελματιών που εργάζονται με ή/και για τα παιδιά στην υποβολή αναφορών και την καταγραφή περιστατικών ΚαΠα-π·
 • μέσα από την πιλοτική εφαρμογή του CAN-MDS σε πραγματικές συνθήκες
 • να βελτιώσει την συνεργασία των επαγγελματιών εντός και μεταξύ τομέων που σχετίζονται με παροχή υπηρεσιών σε παιδιά, να οδηγήσει στον αποτελεσματικότερο εντοπισμό περιστατικών και την αύξηση των αναφορών και να διευκολύνει τη διαχείριση περιπτώσεων ΚαΠα-π,
 • να παρέχει βασικά και αξιόπιστα δεδομένα για την πρόληψη, τον εντοπισμό, την υποβολή αναφορών, την παραπομπή, τη διερεύνηση, το χειρισμό και την παρακολούθηση μεμονωμένων περιπτώσεων ΚαΠα-π
 • να παρέχει -σε επίπεδο γενικού πληθυσμού- συγκεντρωτικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον έγκαιρο εντοπισμό τάσεων όσον αφορά την ΚαΠα-π σε εθνικό επίπεδο, την αποτύπωση της απόκρισης των υπηρεσιών και την ανάπτυξη σχετικών πολιτικών για την αποτελεσματικότερη πρόληψη και διαχείριση του προβλήματος.

 

Νοέμβριος 2019 - Μάρτιος 2021

PROCHILD - Προστασία και υποστήριξη κακοποιημένων παιδιών μέσα από διεπιστημονική/διακλαδική παρέμβαση

Το πρόγραμμα PROCHILD έχει στόχο να δημιουργήσει ένα διεπιστημονικό ολοκληρωμένο μοντέλο συνεργασίας μεταξύ φορέων που ασχολούνται με την αντιμετώπιση της βίας ενάντια στα παιδιά το οποίο θα διαχειριστεί προβλήματα σχετικά με την υποαναφορά των περιστατικών κακοποίησης και τον κατακερματισμό των υπηρεσιών και θα επιδιώξει μια ολοκληρωμένη κοινή προσέγγιση βασισμένη στις συμπληρωματικές δεξιότητες των επαγγελματιών και στο βέλτιστο συμφέρον των παιδιών.

Στις δραστηριότητές του περιλαμβάνονται η χαρτογράφηση καλών πρακτικών για την ολοκληρωμένη προστασία και υποστήριξη των παιδιών, καθώς και των εκπαιδευτικών αναγκών των επαγγελματιών, ο ορισμός των αιτιών που σχετίζονται με τη βία ενάντια στα παιδιά και τη ψυχική υγεία των γονέων, ο προσδιορισμός κριτηρίων για την πρώιμη αναγνώριση της βίας, η ποιοτική αποτίμηση των υπηρεσιών προστασίας και υποστήριξης και του σχετικού υλικού ευαισθητοποίησης, ο ορισμός κοινών πρωτοκόλλων, η δημιουργία ευρωπαϊκού διεπιστημονικο/ διατομεακού μοντέλου και εκπαιδευτικού υλικού για τους επαγγελματίες των υπηρεσιών κ.ά.

Στις ομάδες που θα επωφεληθούν από το πρόγραμμα PROCHILD περιλαμβάνονται επαγγελματίες της παιδικής προστασίας (κοινωνικές υπηρεσίες/υγεία, αστυνομία, δικαστικές αρχές) και εκπαιδευτικοί, φοιτητές/φοιτήτριες ανωτάτων σχολών αλλά και οι πολίτες εν γένει.

Το έργο PROCHILD αναμένει στα αποτελέσματά του, μετά την ολοκλήρωσή του, βελτιωμένη ολοκληρωμένη προσέγγιση και διεπιστημονικότητα των υπηρεσιών προστασίας και υποστήριξης, βελτιωμένες δεξιότητες των επαγγελματιών στην αναγνώριση, την αναφορά περιστατικών και την υποστήριξη των παιδιών θυμάτων, πρωτόκολλα για τη διαχείριση των υφιστάμενων κενών στην ολοκληρωμένη παρέμβαση, βελτιωμένα συστήματα προστασίας και φροντίδας με την ενεργή συμμετοχή των παιδιών και συνολική ευαισθητοποίηση σχετικά με τη βία ενάντια στα παιδιά.

Στο έργο PROCHILD συντονιστής είναι το Πανεπιστήμιο της Μπολόνιας (Ιταλία) ενώ εταίροι, εκτός από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, είναι το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας της Φινλανδίας (Terveyden Ja Hyvinvoinnin Laitos – THL), η Φωνή του Παιδιού (La Voix de l'Enfant – LVDE) στη Γαλλία, το Διεθνές Ινστιτούτο IARS του Ηνωμένου Βασιλείου και το Καθολικό Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Βόρειου Ρήνου-Βεστφαλίας (Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen) στη Γερμανία.

Ιστοσελίδα του προγράμματος: https://www.prochildproject.org 

Υλικό Προγράμματος

Προστασία και Υποστήριξη Κακοποιημένων Παιδιών μέσα από Διεπιστημονική Παρέμβαση – Φυλλάδιο

Ιανουάριος 2018 - Ιανουάριος 2020

ASOP4G - Συμμαχία για τα παιδιά σε κίνηση: πρότυπες διαδικασίες και κατευθύνσεις για επιτρόπους

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Κύπρος), το Πανεπιστήμιο Kazimieras Simonavičius (Λιθουανία) και η οργάνωση Defence for Children International-Italia (Ιταλία) συμμετείχαν στο έργο με τίτλο “Alliance for children on the Move: Standard Operating Procedures for Guardians” - ASOP4G [REC-CHILD-AG-2016/764244-ASOP4G] (Συμμαχία για τα παιδιά σε κίνηση: Πρότυπες διαδικασίες και κατευθύνσεις για επιτρόπους), με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (2014-2020). Το έργο αυτό ξεκίνησε στις 08/01/2018 και αναμένεται να τελειώσει στις 07/01/2020.

Το πρόγραμμα ASOP4G είχε τους εξής στόχους: να δημιουργήσει και να θέσει ενιαία πρότυπα λειτουργίας όσον αφορά την επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων· να ενισχύσει τις ικανότητες των επιτρόπων σε σχέση με τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους, προκειμένου να προστατέψουν όσο το δυνατόν καλύτερα τα δικαιώματα των ασυνόδευτων ανηλίκων· να προωθήσει τη διατομεακή συνεργασία και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των επαγγελματιών συμβάλλοντας έτσι σε ένα πιο ολοκληρωμένο σύστημα παιδικής προστασίας· και, τέλος, να διαφυλάξει την προστασία των παιδιών σε περιπτώσεις διασυνοριακής μετακίνησής τους.

Το πρόγραμμα απαρτίστηκε κυρίως από τις ακόλουθες δράσεις:

 • Δικτύωση φορέων και επαγγελματιών
 • Εκτίμηση αναγκών παιδιών και επιτρόπων
 • Σχεδιασμός εγχειριδίου για την προτυποποίηση των διαδικασιών δράσης των επιτρόπων
 • Δημιουργία ευρετηρίου εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας σχετικής με ζητήματα ασύλου, μετανάστευσης και παιδικής προστασίας
 • Δημιουργία πρωτοκόλλου διακρατικής συνεργασίας επιτρόπων για περιπτώσεις διασυνοριακής μετακίνησης ή αγνοούμενων παιδιών
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος με στόχο την επιμόρφωση των επιτρόπων
 • Σύνταξη εγχειριδίου εκπαιδευτών και επιμόρφωση εκπαιδευτών
 • Διαδικασία πιστοποίησης επιτρόπων
 • Εργαστήρι για επαγγελματίες στο χώρο του ασύλου, της μετανάστευσης, της κοινωνικής πρόνοιας, της εκπαίδευσης και της υγείας που έρχονται σε επαφή με ασυνόδευτους ανηλίκους
 • 8μηνη πιλοτική εφαρμογή της προτυποποίησης διαδικασιών δράσης και εκπαίδευση επιτρόπων
 • Δημιουργία ενημερωτικών φυλλαδίων, με θέμα το ρόλο του επιτρόπου και τα δικαιώματα των παιδιών, για παιδιά και επαγγελματίες οι οποίοι έρχονται σε επαφή με ασυνόδευτους ανηλίκους
 • Σχεδιασμός ιστότοπου και αξιοποίηση άλλων μέσων διάδοσης των δράσεων και των αποτελεσμάτων του προγράμματος
 • Αξιολόγηση των δράσεων του προγράμματος

Αξίζει να σημειωθεί πως στο πλαίσιο του προγράμματος ASOP4G συμμετείχαν και παιδιά εκφράζοντας τις ανάγκες τους και συμβάλλοντας στο σχεδιασμό του υλικού που απευθύνεται στους επιτρόπους.

Εν κατακλείδι, στο πλαίσιο του έργου ASOP4G αναμένεται να ενισχυθούν οι γνώσεις και δεξιότητες των επιτρόπων ασυνόδευτων ανηλίκων και παράλληλα, με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων, να εδραιωθεί ένα πιο ολοκληρωμένο σύστημα παιδικής προστασίας που θα διασφαλίζει το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών, και πιο συγκεκριμένα των παιδιών προσφύγων και μεταναστών.

Ιστοσελίδα προγράμματος: https://asop4g.eu/

Υλικό Προγράμματος:

Ευρετήριο Διεθνούς, Eυρωπαϊκής και Eθνικής Nομοθεσίας σχετικά με τα ασυνόδευτα παιδιά

Εγχειρίδιο για τις πρότυπες διαδικασίες και κατευθύνσεις για επιτρόπους

Πρακτικός οδηγός για τον εκπαιδευτή και την εκπαιδεύτρια επιτρόπων ασυνόδευτων παιδιών

Ελληνόγλωσσο φυλλάδιο για την επιτροπεία των ασυνόδευτων παιδιών

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Επιτρόπων

Διαδικασία πιστοποίησης Επιτρόπων

Πολύγλωσσο φυλλάδιο για την επιτροπεία των ασυνόδευτων παιδιών – Multilingual brochure for children about the role of the guardian

Training Module

Needs Assessments Report – Greece

Handbook on Standard Operating Procedures for Guardians

Trainers’ Manual

Index of Legislation Relating to Unaccompanied Children

Accreditation Procedures for Guardians

 

Απρίλιος 2021 - Νοέμβριος 2021

ΙΥΠ-UNICEF - Programmatic review of services available and accessible to children in the shelters of the Network of the General Secretariat for Demographic and Family Policy and Gender Equality

Η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του ΙΥΠ και η UNICEF συνεργάστηκαν προκειμένου να συντάξουν προγραμματική μελέτη των διαθέσιμων και προσβάσιμων από τα παιδιά υπηρεσιών οι οποίες προσφέρονται στους ξενώνες του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Νοέμβριος 2021). Η μελέτη είναι στα αγγλικά και μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Μάρτιος 2021 - Δεκέμβριος 2022

ΙΥΠ/UNICEF - CHILD GUARANTEE - Από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα στην κοινότητα

Το διετές πρόγραμμα “Child Guarantee” στην Ελλάδα αποτελείται από έξι δράσεις/πυλώνες.

Πυλώνας 1: Στήριξη της αποϊδρυματοποίησης και ενίσχυση της φροντίδας στις κοινοτικές δομές.

Πυλώνας 2: Ενίσχυση του συστήματος ανάδοχης.

Πυλώνας 3: Eισαγωγή και στήριξη της αυτόνομης διαβίωσης για να υποστηριχθεί η μετάβαση των παιδιών στην ενηλικίωση.

Πυλώνας 4: Επένδυση στην απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και εργασιακής ετοιμότητας για την ευάλωτη νεολαία.

Πυλώνας 5: Ενίσχυση της ενταξιακής εκπαίδευσης.

Πυλώνας 6:  Έρευνα για την ενημέρωση και την ενίσχυση των εθνικών στρατηγικών που εστιάζουν στην εξάλειψη της φτώχειας στα παιδιά καθώς και στις προσπάθειες κοινωνικής τους ένταξης.

 

Ιανουάριος 2017 - Σεπτέμβριος 2018

Breaking the Barriers II - Σπάζοντας τα Φράγματα της Ιδρυματοποίησης 2

Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2018 και είχε διάρκεια 18 μήνες. Αποτέλεσε συνέχεια προηγούμενης δράσης στο πλαίσιο του Erasmus+. Στο πλαίσιό του το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού και η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας συνεργάστηκαν με το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Δυτικής Ελλάδα και το Ίδρυμα στα Λεχαινά Ηλείας, όπου παρέμβηκε η ομάδα των εθελοντών του έργου.

Οι εθελοντές βοήθησαν την ήδη υπάρχουσα επιστημονική ομάδα στο Ίδρυμα των Λεχαινών, απόρροια της συνεργασίας της Διεύθυνσης με τη ΜΚΟ LUMOS, την οποία απάρτιζαν 1 ψυχολόγος, 1 λογοθεραπεύτρια, 1 κοινωνική λειτουργός και 3 φροντιστές, καθώς βέβαια και το μόνιμο προσωπικό του ιδρύματος, και η οποία συγκροτήθηκε το 2016.

Το Ίδρυμα των Λεχαινών φιλοξενούσε 52 άτομα με αναπηρίες, τα οποία εισήχθησαν εκεί ανήλικα, υπό αμφίβολες συνθήκες και με σοβαρές ανησυχίες για το σεβασμό των δικαιωμάτων τους και τον τρόπο ζωής τους καθημερινά. Το Πρόγραμμα Αποϊδρυματοποίησης του ΙΥΠ και του LUMOS στόχο είχε να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής αυτών των ατόμων, να εξασφαλίσει το σεβασμό στα δικαιώματά τους, να καλλιεργήσει τις δυνατότητές τους για κοινωνικές δεξιότητες και να οδηγήσει στον απώτερο σκοπό που είναι η μετάβαση σε μια φροντίδα κοινοτική και όχι ιδρυματική. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο παρέμβασης η συνεισφορά των εθελοντών κρίθηκε σημαντική.

Οι εθελοντές προήλθαν από τις οργανώσεις Fédération régionale Familles Rurales des Pays de la Loire, Γαλλία, STRANAIDEA Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus, Ιταλία, Asociacion de Personas con Discapacidad Verdiblanca, Ισπανία, ALLIANSIN KEHITTAMISPALVELUT, Φινλανδία.

Στόχος του έργου ήταν η βελτίωση των συνθηκών ζωής των ατόμων με αναπηρία που ζούσαν στο ίδρυμα των Λεχαινών, η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση της τοπικής κοινότητας πάνω σε ζητήματα αναπηρίας και ανθρώπινα δικαιώματα και η προώθηση του εθελοντισμού. Οι εθελοντές αυτοί μπορούσαν επίσης να συμβάλουν στις εκπαιδευτικές δράσεις ή τις δραστηριότητες αναψυχής των φιλοξενουμένων, να συμμετέχουν σε εκδρομές και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες εξόδων και να βοηθούν στην ενσωμάτωση των φιλοξενουμένων, των αναγκών τους αλλά και της ιδέας του εθελοντισμού στην τοπική κοινότητα και στον γενικότερο διάλογο τής εν λόγω παρέμβασης με την κοινωνία.

Μέσω της εμπειρίας των εθελοντών στο Κέντρο Λεχαινών ικανοποιείται και το αίτημα για μαθησιακή διαδικασία που θέτει το πρόγραμμα EVS.

Περισσότερες πληροφορίες στο https://evsinlechaina.wordpress.com/

Νοέμβριος 2014 - Φεβρουάριος 2019

Συνεργασία με το Lumos - Αποϊδρυματοποίηση

Πρόγραμμα Φροντίδας Ευάλωτων Παιδιών στην Ελλάδα. Σχέδιο Δράσης για την Αποϊδρυματοποίηση

Απώτερος και μακροπρόθεσμος στόχος του εν λόγω προγράμματος ήταν να τερματίσει την ιδρυματοποίηση των παιδιών στην Ελλάδα και να δημιουργήσει ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών υπηρεσιών στην κοινότητα για τα ευάλωτα παιδιά και την οικογένεια ένα πραγματικά ολοκληρωμένο σύστημα αποϊδρυματοποίησης για τη χώρα.

Η συνεργασία της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού με τον βρετανικό οργανισμό Lumos ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2014. Ο Οργανισμός Lumos είναι μια διεθνής Μη Κυβερνητική Οργάνωση, η οποία εργάζεται με σκοπό να βελτιώσει τις ζωές των παιδιών που ζούνε σε ιδρύματα και στα λεγόμενα ορφανοτροφεία, βοηθώντας τις χώρες με τις οποίες συνεργάζεται να επανασυνδέσουν τα παιδιά με τις οικογένειές τους και να τα στηρίξουν μέσα στην κοινότητα. Η κεντρική ιδέα της συνεργασίας ήταν ένα σύστημα αποϊδρυματοποίησης για την Ελλάδα. Υπολογίζεται ότι περίπου οκτώ εκατομμύρια παιδιά μένουν σε ιδρύματα/οικοτροφεία παγκοσμίως και δεκαετίες ερευνών έχουν δείξει ότι ο αποχωρισμός των παιδιών από τους γονείς και την οικογένεια τους στερεί τη φροντίδα και τη διαρκή δέσμευση με κάποιον ενήλικα που χρειάζονται για να αναπτύξουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Ο αριθμός των παιδιών με αναπηρία σε ιδρύματα είναι δυσανάλογος και τα στοιχεία δείχνουν ότι μάλλον δεν τους παρέχεται η φροντίδα που χρειάζονται για να ευημερήσουν. Τα περισσότερα παιδιά σε ιδρύματα και στα λεγόμενα ορφανοτροφεία έχουν συγγενείς που είναι εν ζωή αλλά οι οικογένειές τους δεν μπορούν να τα φροντίσουν λόγω ακραίας φτώχειας – κυρίως στις περιπτώσεις που οι γονείς δεν μπορούν να πληρώσουν για εξειδικευμένη φροντίδα για τα παιδιά με αναπηρία και έχουν λανθασμένα την πεποίθηση ότι τα ιδρύματα είναι η λύση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι διακρίσεις σε επίπεδο εθνικότητας μπορεί να είναι επίσης ένας παράγοντας εξαιτίας του οποίου τα παιδιά τοποθετούνται σε ιδρύματα. Η εμπειρία του Οργανισμού σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έπειτα από προσκλήσεις που δέχτηκαν από τις αντίστοιχες κυβερνήσεις, έχει δείξει ότι η προσπάθεια ανταμείβεται. Βλέπουμε πάρα πολλά παιδιά που ξανασμίγουν με τις οικογένειές τους και τους δίνεται η δυνατότητα να επιτύχουν το μέγιστο των ικανοτήτων τους.

Στην Ελλάδα το Lumos συνεργάστηκε, εκτός από το ΙΥΠ, με τις τοπικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και την κυβέρνηση, για να υπογραμμισθούν οι κίνδυνοι της αύξησης της ιδρυματοποίησης και να βρεθούν τρόποι για να διασφαλισθεί ότι τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριμένα τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, μπορούν να αξιοποιηθούν για να ανασχηματιστούν οι υπηρεσίες στην κοινότητα που είναι απαραίτητες για τις περισσότερες ευπαθείς οικογένειες.

Το πρόγραμμα συνεργασίας του Lumos με το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού είχε στόχο επιπλέον και να δημιουργήσει ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών υπηρεσιών στην κοινότητα για τα ευάλωτα παιδιά. Απώτερος σκοπός του εγχειρήματος αυτού είναι η διερεύνηση των εναλλακτικών πρακτικών στην κοινωνική πρόνοια, ο σχεδιασμός εφικτών δράσεων αναμόρφωσης των υπηρεσιών παιδικής προστασίας, όπου χρειάζεται, και η υλοποίησή τους.

Αρχικά πραγματοποιήθηκε έρευνα με σκοπό την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης στην Ελλάδα. Εξετάστηκε η υπάρχουσα νομοθεσία και οι τρόποι διοίκησης των υπηρεσιών παιδικής προστασίας, συλλέχθηκαν δεδομένα με τη χρήση ερωτηματολογίων τόσο σε κλειστές δομές φιλοξενίας όσο και σε κοινωνικές υπηρεσίες δήμων που διαχειρίζονται περιπτώσεις παιδικής προστασίας, υλοποιήθηκαν δράσεις συνηγορίας, επιδιώχθηκε διαβούλευση και επαφές με τους αρμόδιους φορείς με σκοπό τη διαμόρφωση ομάδας επαγγελματιών και φορέων αρμόδιων στον τομέα αυτόν για διάφορες από κοινού δράσεις και σχεδιασμό συγκεκριμένου πλάνου εφαρμογής δράσεων. Ένα από τα αποτελέσματα αυτών των επαφών και διαβουλεύσεων ήταν το 2016 ένα Κείμενο Αρχών για την Παιδική Προστασία στην Ελλάδα.

Καρποί των διαφόρων διαδικασιών του προγράμματος, την περίοδο 2015-2016, υπήρξαν η συγγραφή της Στρατηγικής Ανασκόπησης και ενός προσχέδιου παρέμβασης στο Ίδρυμα Λεχαινών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η διαδικασία σύνταξης σχεδίων παρέμβασης για την αποϊδρυματοποίηση κρατικών ιδρυμάτων σε Αττική και Δυτική Ελλάδα συνεχίστηκε όλο το 2016, με κεντρικό το τριήμερο εργαστήριο τον Νοέμβριο 2016. Τα τελικά σχέδια παρεμβάσεων για την αποϊδρυματοποίηση σε Αττική και Δυτική Ελλάδα έχουν εν έτει 2018 προωθηθεί στην πολιτική και διοικητική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας.

 

ΔΡΑΣΗ ΙΥΠ ΚΑΙ LUMOS ΣΤΑ ΛΕΧΑΙΝΑ

Στο πλαίσιο του «Προγράμματος Φροντίδας Ευάλωτων Παιδιών στην Ελλάδα. Σχέδιο Δράσης για την Αποϊδρυματοποίηση/Lumos Foundation, UK – Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού» εξαιρετικά βασική, σημαντική και κρίσιμη είναι η παρέμβαση που εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 2016 στο Παράρτημα ΑΜΕΑ Λεχαινών (πρώην ΚΕΠΕΠ Λεχαινών) του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Δυτικής Ελλάδας. Η παρέμβαση ξεκίνησε με τη σημαντική βοήθεια και μεθοδολογία που παρείχε ειδικευμένη ομάδα συγκροτούμενη από τον Οργανισμό Lumos και το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού. Αποτέλεσμά της ήταν η καθημερινή παρουσία θεραπευτικής ομάδας που παρεμβαίνει στο ίδρυμα Λεχαινών, σε συνεργασία με το μόνιμο προσωπικό εκεί. Τον Φεβρουάριο 2017 συντάχθηκε και υποβλήθηκε στη διοίκηση του ΚΚΠ Δυτικής Ελλάδας, στο αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης και στη Γ.Γ. Πρόνοιας η Έκθεση Ενδιάμεσου Απολογισμού δράσεων για το πρώτο εξάμηνο της επιτόπιας παρέμβασης στα Λεχαινά, ενώ τον Μάρτιο 2017 εκπονήθηκε και υποβλήθηκε επίσης στους προαναφερθέντες αλλά και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνεκτικό σχέδιο για τη μόνιμη αναμόρφωση των υπηρεσιών που παρέχονται και στους επί του παρόντος ενοίκους της Μονάδας των Λεχαινών αλλά και ευρύτερα στον πληθυσμό αναφοράς ήτοι σε ανήλικους και νέους ενηλίκους ΑΜΕΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Τέλος, με βάση όλη αυτή την εμπειρία της συνεργασίας στο ίδρυμα Λεχαινών, έχει εκπονηθεί Σχέδιο Δράσης για την Αναμόρφωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας προς παιδιά κι ενήλικες με αναπηρία, το οποίο εισηγείται με συγκεκριμένα βήματα την αποϊδρυματοποίηση και την ένταξη των φιλοξενούμενων σε ιδρύματα, σε δομές που βρίσκονται στην κοινότητα ή και την επιστροφή στην οικογένειά τους.  

 

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ LUMOS

Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες 9 Δήμων της Αττικής στόχευε στη διερεύνηση του τρόπου διαχείρισης των περιπτώσεων παιδικής προστασίας από τις κοινοτικές υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την εισαγωγή ανηλίκων σε δομές φιλοξενίας κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Απώτερος σκοπός ήταν η εκτίμηση των αναγκών των επαγγελματιών προκειμένου να διαπιστωθεί με ποιους τρόπους μπορούν να ενισχυθούν οι ίδιοι και οι υπηρεσίες συνολικά, ώστε οι οικογένειες να στηρίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να φροντίζουν τα παιδιά τους στο σπίτι και άρα να αποφεύγεται η εισαγωγή παιδιών σε ιδρύματα.

Κύριο εύρημα της έρευνας ήταν η απουσία ενιαίας μεθοδολογίας από τους κοινωνικούς λειτουργούς στον τρόπο διαχείρισης τέτοιων περιπτώσεων καθώς και η δυσχέρεια στην εργασία απ’ ευθείας με τα παιδιά. Το διάστημα 2016-2017, με τη συνεργασία του οργανισμού Lumos, πραγματοποιήθηκαν δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων των 13 Κοινωνικών Λειτουργών των 9 Δήμων, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων και παροχής επαγγελματικής εποπτείας. Παράλληλα, αναπτύχθηκε μεθοδολογία για τη διαγνωστική εκτίμηση των αναγκών των παιδιών και το αντίστοιχο έντυπο, με βάση το οποίο μπορούν οι κοινωνικοί λειτουργεί να συντάσσουν τις εκθέσεις προς την Εισαγγελία Ανηλίκων. Ακολούθησε 6μηνη πιλοτική εφαρμογή της εν λόγω μεθοδολογίας και αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθοδολογίας και του εντύπου, καθώς και της παρεχόμενης εποπτείας. Επίσης, διεξήχθησαν συναντήσεις με τις εισαγγελείς ανηλίκων Αθήνας και Πειραιά με σκοπό την ενημέρωσή τους για τη νέα μεθοδολογία στην εκτίμηση περιπτώσεων παιδικής προστασίας που παραπέμπουν στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων και την ανατροφοδότηση. Επιπλέον, μαζί με τον Οργανισμό Lumos συνδιοργανώθηκε εκπαιδευτικό ταξίδι σε υπηρεσίες παιδικής προστασίας στο Λονδίνο με τη συμμετοχή κοινωνικών λειτουργών δήμων, εκπροσώπου των Εισαγγελέων Ανηλίκων, εκπροσώπου του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας και εκπροσώπου του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος. Μετά την αξιολόγηση του προγράμματος, το έντυπο οριστικοποιήθηκε με τη συνεργασία εκπροσώπων από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος,

 

Οκτώβριος 2013 - Αύγουστος 2016

SESN - Νοτιοανατολικό Δίχτυ Προστασίας

Πρόληψη της εμπορίας παιδιών και προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων στα ελληνοτουρκικά σύνορα

Το παρόν Πρόγραμμα διήκεσε 24 μήνες, στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση, ανάπτυξη στρατηγικών αντιμετώπισης, συνεργασία, συντονισμό και επιμόρφωση του προσωπικού δημόσιων φορέων, καθώς και στη δημιουργία δικτύου φορέων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εμπορίας παιδιών. Εξίσου βασικός στόχος των δραστηριοτήτων του Προγράμματος ήταν η προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων μεταναστών στα ελληνοτουρκικά σύνορα, οι οποίοι θεωρούνται ομάδα υψηλού κινδύνου σε ό,τι αφορά την εμπορία ανθρώπων. Τα δε επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος ανταποκρίνονται σε δύο βασικούς γενικούς σκοπούς: πρώτον, στην προώθηση και ανάπτυξη συντονισμού, συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των αρμόδιων κρατικών φορέων και λοιπών εθνικών αρχών και σχετικών φορέων της Ε.Ε. και, δεύτερον, στην προώθηση και ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών για την προστασία των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών ή/και θυμάτων εμπορίας, οι οποίοι περνούν παράτυπα τα ελληνικά-τουρκικά σύνορα.

Οι ομάδες-στόχοι του προγράμματος είναι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι μετανάστες, που είναι ή κινδυνεύουν να γίνουν θύματα εμπορίας ανθρώπων και οι οποίοι περνούν παράτυπα τα ελληνικά-τουρκικά σύνορα, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών που φιλοξενούνται σε ξενώνες προσωρινής φιλοξενίας, κέντρα κράτησης και κέντρα 1ης υποδοχής, το προσωπικό των κρατικών και ιδιωτικών φορέων που εμπλέκονται στην καταπολέμηση της εμπορίας παιδιών, το προσωπικό των ξενώνων φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών, και το ευρύ κοινό.

Υλικό προγράμματος

Οδηγός για την ανίχνευση ανήλικων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων - Εγχειρίδιο χρήσης του εργαλείου SESN

 

Οκτώβριος 2013 - Αύγουστος 2016

SASCA - Υποστήριξη ενηλίκων θυμάτων κακοποίησης σε πλαίσια φιλοξενίας στην παιδική τους ηλικία

To project SASCA ήταν ένα διετές πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από μια ευρωπαϊκή συνεργασία ΜΚΟ, πανεπιστημίων, δημοσίων φορέων και οργανώσεων θυμάτων κακοποίησης κατά την παιδική τους ηλικία από την Ιταλία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα και τη Ρουμανία. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Εκπαίδευση σχετιζόμενων επαγγελματιών σχετικά με τις ανάγκες των θυμάτων για βοήθεια, ενημέρωση, υποστήριξη, προστασία και αποζημίωση», για την αποτελεσματική πρόσβαση για όλους στη δικαιοσύνη και την προαγωγή και υποστήριξη του δικαίου των θυμάτων εγκληματικών ενεργειών.

Το πρόγραμμα εξέτασε το φαινόμενο της κακοποίησης των παιδιών σε εξωοικογενειακά περιβάλλοντα από την οπτική των ενήλικων πια θυμάτων, προκειμένου να γίνουν αντιληπτές οι μακροχρόνιες επιπτώσεις του φαινομένου, να ερευνηθεί αν και πώς τα θύματα μπορούν να βρουν προστασία και δικαιοσύνη στο υπάρχον νομικό πλαίσιο και να αναζητηθεί πώς η ανατροφοδότηση από την εμπειρία τους μπορεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση της στρατηγικής πρόληψης του φαινομένου.

Η κακοποίηση στην παιδική ηλικία σε εξωοικογενειακά περιβάλλοντα δεν έχει ερευνηθεί επαρκώς και δεν έχει λάβει τη δέουσα προσοχή και αναγνώριση από την επιστημονική κοινότητα.

Οι αντιδράσεις των επαγγελματιών και γενικότερα της κοινωνίας μπροστά στην αποκάλυψη περιστατικών κακοποίησης στην παιδική ηλικία σε εξωοικογενειακά πλαίσια τείνουν να χαρακτηρίζονται από σκεπτικισμό ή άμυνα καθώς αισθάνονται κάποιου είδους ενοχή.

Η εμπειρία έχει δείξει ότι τα θύματα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη εξαιτίας του ανεπαρκούς πολλές φορές νομικού πλαισίου καθώς και των εμποδίων που θέτει το πλαίσιο στο οποίο διαπράχθηκε η κακοποίηση.

Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ακόμα και την κακοποίηση που έχουν υποστεί οι ενήλικες θύματα κακοποίησης στην παιδική ηλικία από το κοινωνικό περιβάλλον και τη δικαιοσύνη. Υπό αυτό το πρίσμα, ένα από τα βασικά προβλήματα που προκύπτει είναι πώς ορίζονται νομικά οι παραβάσεις καθώς και η έλλειψη εμπειρίας, ιδίως στην Ευρώπη, ώστε να εκπροσωπηθούν αποτελεσματικά ενώπιον της δικαιοσύνης τα δικαιώματα των ανθρώπων που έχουν κακοποιηθεί ως παιδιά.

Σχετικά λοιπόν με αυτά τα προβλήματα και τις ανάγκες, οι στόχοι του προγράμματος ήταν οι ακόλουθοι:

- Η γνώση και η δημιουργία κοινών εργαλείων για την υποστήριξη ενήλικων θυμάτων που έχουν κακοποιηθεί ως παιδιά σε εξωοικογενειακά πλαίσια.

- Η αναζήτηση των πλέον κατάλληλων πρακτικών για την υποστήριξη των θυμάτων που έχουν υποστεί βία σε εξωοικογενειακά πλαίσια.

- Η προώθηση της αντίληψης για τη σημασία της δημόσιας ευθύνης και της ηθικής αποζημίωσης σε περιστατικά εξωοικογενειακής κακοποίησης και η παροχή μιας βάσης για την ανάπτυξη πολιτικών, πρακτικών,  παροχής υπηρεσιών και πρόληψης του φαινομένου.

Τα αποτελέσματα που επιδιώχθηκαν από το πρόγραμμα ήταν τα εξής:

- Η βελτίωση των πρακτικών για την υποστήριξη των θυμάτων.

- Η ενίσχυση της αντίληψης ότι η εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες μπορεί να συντελέσει στην αποκάλυψη εγκλημάτων που έχουν διενεργηθεί εντός ιδρυματικών πλαισίων.

- Ενίσχυση της αναγνώρισης της δημόσιας ευθύνης, συνεισφέροντας στον περιορισμό πιθανών μελλοντικών περιστατικών κακοποίησης παιδιών.

Ξεκινώντας από την εμπειρία των συμμετεχόντων εταίρων, το πρόγραμμα συνέβαλε στη βελτίωση των μέτρων παιδικής προστασίας και την ποιότητα της βοήθειας που παρέχεται στην Ευρώπη και υπηρέτησε την προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού, όπως αυτά ορίζονται στο υπάρχον ευρωπαϊκό πλαίσιο, από την Οδηγία των Ηνωμένων Εθνών για την εναλλακτική φροντίδα των παιδιών, A/HRC/11/L.13 15.07.2009, τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την αποϊδρυματοποίηση και τον μετασχηματισμό υπηρεσιών που απευθύνονται σε παιδιά, τη διακήρυξη του Π.Ο.Υ (2010) «Καλύτερη υγεία, καλύτερες ζωές», τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου No. 1303/2013 () και στις συστάσεις No 1934 (2010) και 1939 (2010) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η ευρωπαϊκή διάσταση του προγράμματος κάνει τα αποτελέσματα χρήσιμα και σε άλλες χώρες και ίσως αποτελέσει έναυσμα δράσης και γι’ αυτές. Διαφορετικοί εταίροι από διαφορετικούς πολιτισμούς και χώρες συνέβαλαν στην ανάπτυξη του προγράμματος προωθώντας μια πολυπολιτισμική προσέγγιση και αξιολογώντας τα όρια και τις ευκαιρίες μιας ευρωπαϊκής θεώρησης του ζητήματος. Τα αποτελέσματα θα δημοσιοποιηθούν προκειμένου να διευκολυνθεί ο διάλογος μεταξύ πιθανών ενδιαφερόμενων. H ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων μερών αναμένεται να επηρεάσει τις εφαρμοζόμενες πολιτικές για τη μεταρρύθμιση του τομέα της παιδικής προστασίας στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα θα προωθήσει και την αναγνώριση και την παροχή υποστήριξης σε ενήλικους που έχουν υπάρξει θύματα κακοποίησης σε εξωοικογενειακά πλαίσια κατά τη διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας καθώς και στην αποτροπή μελλοντικών περιστατικών.

Οι βασικές δράσεις του προγράμματος:

 • Συγκριτική ανάλυση της ανασκόπησης της γνώσης γύρω από το ζήτημα της κακοποίησης παιδιών σε εξωοικογενειακά πλαίσια και τις μακροχρόνιες επιπτώσεις του.
 • Δημιουργία ενός διαδικτυακού αρχείου στον ιστότοπο του SASCA με αναφορές ερευνητικών στοιχείων και ανασκόπηση της υφιστάμενης νομοθεσίας.
 • Ανάπτυξη μιας κοινής μεθοδολογίας για τη διενέργεια σχετικής έρευνας με 120 θύματα, 360 ενδιαφερόμενους φορείς και επαγγελματίες καθώς και 60 δικαστικούς λειτουργούς μεταξύ των διαφορετικών χωρών.
 • Εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμματος υποστήριξης σε 180 ενδιαφερόμενους.
 • Συγγραφή οδηγού κατάλληλων πρακτικών για την υποστήριξη των θυμάτων, που θα διαδοθεί μέσα από 1800 USB, 800 έντυπα αντίτυπα, τον ιστότοπο του SASCA και σεμινάρια.
 • Δημιουργία 4 τοπικών δικτύων 30 ενδιαφερόμενων, φορέων, επαγγελματιών και οργανώσεων θυμάτων, που θα συμμετάσχουν στην εφαρμογή του προγράμματος ώστε να συνδιαμορφώσουν δραστηριότητες και ένα δίκτυο υποστήριξης θυμάτων.
 • Διαμόρφωση προτάσεων για την ανάπτυξη πολιτικών ιδρυματικής υποστήριξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ενδιαφερόμενους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Οι προτάσεις αυτές θα παρουσιαστούν σε συνάντηση διάδοσης και ευαισθητοποίησης για την κακοποίηση των παιδιών σε εξωοικογενειακά πλαίσια, σε ενδιαφερόμενους φορείς και εκπροσώπους ευρωπαϊκών θεσμών.
 • Οργάνωση 10 εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τη συμμετοχή 60 δικαστικών λειτουργών, 50 δικαστών, 50 δικηγόρων, 45 επαγγελματιών στο χώρο της υγείας, 45 υπηρεσιών υποστήριξης θυμάτων και 45 κοινωνικών λειτουργών.
 • Διοργάνωση 4 συνεδρίων με τη συμμετοχή 90 κοινωνικών λειτουργών, 60 επαγγελματιών από το χώρο της παιδικής προστασίας, 80 υπηρεσιών υποστήριξης θυμάτων, 70 επαγγελματιών στο χώρο της υγείας, 15 τοπικών αρχών, 100 εκπαιδευτικών, 15 υπεύθυνων στη χάραξη ευρωπαϊκών πολιτικών.
 • Δημοσίευση 5 σχετικών άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά.

Υλικό Προγράμματος

Εγχειρίδιο για Επαγγελματίες που εργάζονται σε πλαίσια εναλλακτικής φροντίδας

 

 

 

Μάρτιος 2013 - Οκτώβριος 2015

ΕΣΑ-ΚΑΠΑ-Π

Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση Και Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης & Παραμέλησης Παιδιών

 

Το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης & Παραμέλησης Παιδιών» υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (ΙΥΠ), Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας το διάστημα 2013-2015. Το έργο υλοποιήθηκε στις 13 περιφέρειες της Ελλάδας, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Α2-Συντονισμού Εφαρμογής & Υποστήριξης της Υλοποίησης), στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», Κατηγορία Παρεμβάσεων: «Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του Πληθυσμού», του Άξονα Προτεραιότητας 13: «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης».

Το Πρόγραμμα λειτούργησε ως ένα σύνολο εφαρμόσιμων πρακτικών και μεθόδων που προέκυψαν μέσα από την υλοποίηση ενός πλέγματος αλληλοσυνδεόμενων ενεργειών για μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης & Παραμέλησης Παιδιών σε εθνικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Συγκεκριμένα μέσω της καθιέρωσης του Πρωτοκόλλου Διερεύνησης, Διάγνωσης & Διαχείρισης ΚαΠα-Π και της συνακόλουθης τήρησης ενός Ενιαίου Αρχείου Κρουσμάτων το Εθνικό Σύστημα Αναφοράς ΚαΠα-Π το έργο αυτό προσέβλεπε, βάσει των οριζόντιων προβλεπόμενων δράσεων, να ωφελήσει τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες μέσω:

 • Της εκπαίδευσης των επαγγελματιών που απασχολούνται στους τομείς της Υγείας, της Πρόνοιας, της Δημόσιας τάξης, της Δικαιοσύνης, της Εκπαίδευσης, στον Οδηγό Εφαρμογής για επαγγελματίες βάσει του Πρωτοκόλλου Διερεύνησης, Διάγνωσης και Διαχείρισης ΚαΠα-Π.
 • Της εκπαίδευσης των επαγγελματιών στους τομείς της Υγείας, της Πρόνοιας, της Δημόσιας τάξης, της Δικαιοσύνης, της Εκπαίδευσης, στο Εθνικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΣΑ) Κακοποίησης & Παραμέλησης Παιδιών βάσει του Εγχειριδίου Λειτουργίας & Χρήσης για Επαγγελματίες.
 • Της διασύνδεσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής ΕΣΑ ΚαΠα-Π με ανάλογες εφαρμογές οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη: «e-pronoia για τον πολίτη» Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.).
 • Της διασύνδεσης του Δικτύου Οργανισμών και Υπηρεσιών στους τομείς Υγείας, Πρόνοιας, Δημόσιας τάξης, Δικαιοσύνης και Εκπαίδευσης με τα υπάρχοντα Δίκτυα ( Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α. (Υπ. Δικαιοσύνης), το "Άτυπο Εθνικό Δίκτυο για την Πρόληψη της ΚαΠα-Π"(ΙΥΠ) και το Δίκτυο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας Μεταξύ των Μαθητών στο Σχολείο» (ΕΨΥΠΕ).

 

 

Υλικό Προγράμματος:

Πρωτόκολλο Διερεύνησης, Διάγνωσης και Διαχείρισης Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών

Οδηγός Εφαρμογής του Πρωτοκόλλου Διερεύνησης, Διάγνωσης και Διαχείρισης Κακοποίησης - Παραμέλησης Παιδιών για Επαγγελματίες

Ευρετήριο Ισχύουσας Νομοθεσίας για την Κακοποίηση και Παραμέληση Παιδιών

Εγχειρίδιο για τη Λειτουργία και τη Χρήση του Εθνικού Συστήματος Αναφοράς Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών για Επαγγελματίες

Σελίδα στο facebook: Κακοποίηση & Παραμέληση Παιδιών-Πρωτόκολλο & ΕΣΑ